ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Titolo opzionale

www.tantumverde.bg

Последна актуализация: 29 септември 2020 г.

1. Администратор на данни и длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД)

Администраторът на данни е „Анджелини Фарма България“ ЕООД,  с адрес на управление: бул. „Асен Йорданов“ № 10, 1592 София, България, ел. поща: office@angelini.bg.

2. Администраторът на данни е определил Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД), с което може да се свържете директно на следните адреси: Длъжностно лице по защита на данните – на адрес: бул. „Асен Йорданов“ № 10, 1592 София, България, ел. поща: dpoangelini@deloitte.com Цели и правно основание за обработването

Всички предоставени от вас лични данни се обработват в съответствие със законодателството по правилен, законен и прозрачен начин за посочените по-долу цели и при изпълнение на следните условия за законосъобразност (правно основание за обработването).

Цел на обработването

Правно основание за обработването

a)   Правилно и цялостно управление на всяка комуникация или искане, което можете да изпратите до Анджелини (например искане за информация или съдействие) [управление на вашите заявки].

Обработването на личните ви данни за тази цел е необходимо за изпълнението на договор или преддоговорни мерки (тълкувани в смисъл на „правоотношение“, установено между вас и Администратора на данни след потенциално искане от вас) (член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД).

b)   Правилно и цялостно управление на докладите, свързани с фармакологичната бдителност [фармакологична бдителност].

Обработването на личните ви данни за тази цел е законово задължение (член 6, параграф 1, буква г) от ОРЗД).

Обработването на „специални категории лични данни“ е необходимо по съображения от обществен интерес в областта на общественото здраве без съгласието на субекта на данните, като се гарантират високи стандарти за качество и безопасност на лекарствените продукти и медицинските изделия (член 9, параграф 2, буква и) от ОРЗД).

c)   Изпълнение на законови задължения. При определени обстоятелства законодателството ни задължава да използваме вашите лични данни (например, за да ви информираме за потенциално нарушение на сигурността на вашите данни и мерките, които сме предприели за справяне със ситуацията) [изпълнение на законови задължения].

Обработването на личните ви данни за тази цел е законово задължение (член 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД).

 

Категории обработвани данни

Администраторът на данни ще обработва следните категории ваши лични данни:

 • в случай че трябва да изпратите съобщение или искане до Анджелини, вашите лични данни, които са необходими за правилното управление на вашето съобщение или искане (по-конкретно име и фамилия, пощенски адрес, електронна поща и телефонен номер), и всякакви други лични данни, които може да включите в съобщението си;
 • ако трябва да докладвате във връзка с фармацевтичната бдителност, данните, необходими за изпълнението на съответните законови задължения на Администратора на данни. По-конкретно, в качеството ви на „докладваща страна“, като гаранция за точността и уместността на данните и тяхната проверимост за целите на научната оценка на докладите: ел. поща или телефонен номер за получаване на допълнителна информация към вече получената („последващи действия“); и за правилното управление на доклада: класификация като медицински специалист (например лекар, зъболекар, медицинска сестра, фармацевт, съдебен лекар) или немедицинско лице като пациент, адвокат или лице, свързано със субекта, за който се отнася докладът (например приятел, роднина, асистент). Като субект, за който се отнася докладът („пациентът“): инициали от името и фамилията, град и държава на пребиваване, възраст (или възрастов диапазон) и/или дата на раждане, пол, ръст и тегло и данни за сексуалния живот или данни, разкриващи расов или етнически произход, или данни за здравословното състояние на субекта (медицинска история, всякакви настоящи или предишни патологии, фармакологични и нефармакологични терапии, бременност, кърмене) („специални категории данни“), засегнат от задълженията, свързани с фармакологичната бдителност, по-специално по отношение на „информацията за безопасност“ на лекарствения продукт като нежелани реакции, специални случаи (злоупотреба, предозиране, неправилна употреба (злоупотреба), грешка в приема, „извънетикетна“ употреба, професионална експозиция), експозиция по време на бременност или кърмене, със или без свързани нежелани реакции, неефикасност или съмнение за предаване на инфекциозен агент чрез лекарствения продукт;
 • всички данни, необходими за изпълнение на законови задължения (като например вашите данни за контакт с цел осъществяване на комуникация, изисквана от закона или държавен орган).

4. Източник на данни

Вашите лични данни ще се получават от Администратора на данни:

 • директно от вас и вашето взаимоотношение с нас.

5. Естество на предоставянето на данни

Предоставянето на вашите лични данни за управление на исканията ви (целта по точка 2, буква а) е задължително, за да може Администраторът на данни да обработи съобщението ви: ако не ги предоставите, няма да е възможно да получите отговор на съобщението си (по-специално да получите отговор на искането си за информация или съдействие).

Предоставянето на вашите лични данни за фармакологичната бдителност (целта по точка 2, буква б) и за изпълнение на законови задължения (целта по точка 2, буква в) е задължително, доколкото произтича от законови разпоредби.

6. Методи на обработване

Данните се обработват както чрез автоматизирани, така и чрез неавтоматизирани средства, като използваната логика е тясно свързана с целите на обработването и при всички случаи с методи и процедури, подходящи за гарантиране на сигурността и поверителността на данните.

7. Категории получатели на лични данни

Личните ви данни могат да бъдат съобщени за посочените по-горе цели (точка 2) на:

 • лица, упълномощени от Администратора на данни да извършват операции по обработване на лични данни (служители или сътрудници на Администратора на данни);
 • на обработващите данни, назначени от Администратора на данни (доставчици на услуги, свързани с информационни технологии и пренос на данни, интернет оператори);
 • на независими администратори на данни (за обработването на исканията ви: куриерски и спедиторски фирми; за фармакологичната бдителност: национални и европейски медицински и лекарствени агенции, други фармацевтични компании, вкл. компании от група Angelini Pharma, с които Администраторът на данни е сключил договори за лиценз и дистрибуция на фармацевтични продукти или прехвърляне на разрешения за употреба на фармацевтични продукти; за изпълнение на законови задължения: публични органи).

Личните ви данни могат да бъдат предадени в съответствие със закона на данъчни, полицейски, съдебни и административни органи по повод на данъчно облагане, наказателно преследване, предотвратяване и защита от заплахи за обществената сигурност, осигуряване възможност на Администратора на данни да установи, упражни или защити свое право по съдебен ред, както и на други основания, свързани със защитата на правата и свободите на други лица.

8. Период на съхранение на данните

Ще съхраняваме личните ви данни за ограничен период от време в зависимост от целта на обработването. След изтичането на този период личните ви данни ще бъдат трайно изтрити или при всички случаи невъзстановимо анонимизирани.

Личните ви данни могат да бъдат съхранявани в съответствие със следните условия и критерии:

 • за управление на исканията ви (целта по точка 2, буква а): за не повече от 6 (шест) месеца след правилното и цялостно обработване на вашето искане;
 • за фармакологичната бдителност (целта по точка 2, буква б): за срока на разрешението за употреба на медицинския продукт и най-малко 10 (десет) години след изтичането му;
 • за изпълнение на законови задължения (целта по точка 2, буква в): за не повече от 10 (десет) години, считано от края на календарната година, през която Администраторът на данни е изпълнил законовото задължение, с цел да се документира и докаже правилното спазване на закона (напр. че ви е уведомил правилно за всякакви нарушения на сигурността на данните, които може да засягат вашите данни, както и за взетите мерки за справяне с такива ситуации).

По технически причини обработването се прекратява и личните ви данни се изтриват или анонимизират в срок до 30 (тридесет) дни от посочения по-горе срок.

Гореизложеното не засяга случаите, при които съхраняването за по-дълъг период е необходимо за съдебни спорове, искания от компетентните органи или в съответствие с приложимото законодателство.

9. Предаване на лични данни извън ЕС/ЕИП

Не се предават лични данни извън Европейския съюз (ЕС) или Европейското икономическо пространство (ЕИП). Ако бъде иницииран подобен трансфер на лични данни към трети страни, ние ще предприемем подходящи мерки за гарантиране на тяхното законосъобразно обработване. Ще се извършва проверка дали спрямо тези държави има решение за адекватно ниво на защита на личните данни, прието от Европейската комисия (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en).

Предаването на вашите лични данни на държави, които не са членки на ЕС/ЕИП и не осигуряват адекватно ниво на защита, ще се извършва само след сключването на конкретни договори между Администратора на данни и получателя на данните, съдържащи клаузи за подходящи гаранции за защита на личните ви данни, т.нар. „стандартни договорни клаузи“, одобрени и от Европейската комисия.

10. Права на субекта на данни

Като субект на данни имате право:

 • да получите потвърждение дали се обработват свързаните с вас лични данни, и ако това е така, да получите достъп до данните и съответната информация (в частност целите на обработването; категориите обработвани лични данни; получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни; срока на съхранение или критериите за определянето му; съществуването на право на коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването; правото на жалба до надзорен орган; източника на данните; съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането, и при всички случаи съществена информация относно използваната логика, както и значението и предвидените последствия от това обработване за субекта на данните; подходящите гаранции в случай на предаване на лични данни извън ЕС/ЕИП), както и копие от подобни лични данни, при условие че това не накърнява правата и свободите на други лица (право на достъп);
 • личните ви данни да бъдат коригирани, т.е. да поискате коригиране, изменение или актуализиране на неточни данни или на данни, които вече не са верни, както и да поискате допълване на непълни лични данни, включително чрез предоставяне на допълнителна декларация (право на коригиране);
 • да поискате личните ви данни да бъдат заличени, по-специално когато те (i) повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани, или (ii) са били обработвани незаконосъобразно, или (iii) трябва да бъдат изтрити с цел изпълнение на законово задължение, или (iv) сте възразили срещу обработването им (вж. „право на възражение“ по-долу) и е отпаднало правното основание, позволяващо Администраторът на данни да продължи да обработва данните при всички случаи (право да бъдеш забравен). Заличаването може да не бъде извършено, ако обработването е необходимо за изпълнението на законово задължение или за установяване, упражняване или защита на право по съдебен ред;
 • обработването на личните ви данни да бъде ограничено, т.е. Администраторът на данни да ги съхранява, без да може да ги използва. Това право може да бъде упражнено по-специално само когато (i) точността на личните данни се оспорва за срок, който позволява на Администратора на данни да провери точността на личните данни, или (ii) обработването е неправомерно, но не е поискано личните данни да бъдат изтрити, а вместо това е поискано използването им да бъде ограничено, или (iii) въпреки че Администраторът на данни не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, те са необходими на субекта на данните за установяването, упражняването или защитата на права по съдебен ред, или (iv) сте възразили срещу обработването им (вж. „право на възражение“ по-долу) в очакване на проверка дали законните основания на Администратора на данни имат преимущество пред интересите на субекта на данните (право на ограничаване);
 • да получите личните ви данни от Администратора на данни, обработвани въз основа на договор, в широко използван формат, както и да бъдат прехвърлени директно, когато това е технически възможно, на посочено от вас трето лице (право на преносимост).

Освен това като субект на данни имате право на възражение, което означава:

 • да възразите по всяко време по причини, свързани с конкретното ви положение, срещу обработването на личните ви данни за проучвания на общественото мнение. В този случай Администраторът на данни ще се въздържа в бъдеще от обработването на личните ви данни.

За да упражните правата си, може да се свържете с Администратора на данни по всяко време, като изпратите писмо на Анджелини Фарма България ЕООД, бул. „Асен Йорданов“ № 10, 1592 София, България, или на ел. поща: office@angelini.bg, или като изпратите писмо до Длъжностното лице по защита на данните (ДЛЗД), бул. „Асен Йорданов“ № 10, 1592 София, България или на ел. поща:  dpoangelini@deloitte.com

11. Жалба

Ако считате, че личните ви данни се обработват незаконосъобразно, имате право да подадете жалба до органа по защита на данните (в България — Комисия за защита на личните данни), за повече информация www.cpdp.bg.

Жалбата може да бъде подадена и до друг орган за защита на данните, различен от този в България, ако е орган на държава членка на ЕС, в която е постоянното ви пребиваване или мястото на твърдяното нарушение.

12. Бисквитки

За информация относно използването на бисквитки от уебсайта вж. специалната за целта Политика за бисквитки.

13. Връзки към други уебсайтове

Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове на трети страни.

Angelini не може да гарантира и не поема отговорност за съдържанието и информацията, предоставени от такива трети страни, съответната пълнота или точност, нито по отношение на съдържанието на уебсайтовете на тези трети страни и продуктите и услугите, предоставяни евентуално чрез уебсайтовете на трети страни, нито по отношение на обработването на личните данни на потребители/браузъри от тези трети страни.

Тази декларация за поверителност се прилага само за нашия уебсайт.

14. Промени в настоящата декларация

Постоянното развитие на дейността ни може да доведе до необходимостта от изменение на посочените по-горе характеристики на обработването на личните ви данни. Поради това настоящата декларация за поверителност може да бъде изменена и допълнена с течение на времето, което може да се наложи и във връзка с приемането на нов закон относно защитата на личните данни.

Актуализираната версия на настоящата декларация за поверителност ще бъде публикувана на тази страница, посочвайки и датата на последната ѝ актуализация. Затова, когато влизате в уебсайта, прегледайте тази страница.