ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ

Titolo opzionale

Този уебсайт се управлява от Анджелини Фарма България ЕООД, с адрес на управление: бул. „Асен Йорданов“ № 10, 1592 София, България, ДДС № BG831902889, капитал 5000 BGN („Компанията“).

 1. По отношение на достъпа до уебсайта на компанията и неговия преглед се прилагат следните общи правила за ползване и действащото законодателство. Поради това достъпът до този уебсайт и прегледът му предполагат безусловното приемане на посочените по-долу общи правила за ползване, както и недействителността и невалидността на всяко друго различно споразумение между посетителя и компанията.
 2. Уебсайтът съдържа и информация за терапевтичните области, в които компанията и другите компании от Група Angelini оперират със своите научноизследователски дейности и продукти. Тази информация не е предназначена да се дават свързани със здравето консултации. Препоръчва се посетителят да се консултира със своя лекар, когато се нуждае от диагноза и намирането на по-подходящо лечение.
 3. Въпреки че компанията се стреми да публикува точна и актуална информация на уебсайта, не може да се даде гаранция за съдържанието му, което трябва да бъде взето предвид от посетителя. Поради това компанията не носи никаква отговорност за ползването на уебсайта и неговото съдържание. По-специално компанията не носи отговорност за неточност, неактуализиране, непълнота, неуместност и ненавременност на информацията, съдържаща се в уебсайта, нито за вреди или вируси, които могат да засегнат компютърното оборудване или друго имущество на посетителя в резултат от осъществяването на достъп, ползването или навигирането в уебсайта или от изтеглянето на материали, данни, текстове, изображения, видео- или аудиозаписи от уебсайта. Компанията си запазва правото да прекъсне или прекрати функционирането на уебсайта по всяко време, без да поема отговорност за това, независимо дали това е вследствие на действие или бездействие на компанията или на трети страни.
 4. Информацията, съдържаща се в уебсайта, може да съдържа технически или печатни грешки. Компанията си запазва правото да прави по всяко време и без предизвестие промени, корекции и подобрения на посочената по-горе информация, както и на описаните в нея продукти и програми.
 5. Уебсайтът може да съдържа връзки към други уебсайтове на трети страни, за които се счита, че представляват интерес за посетителя. Чрез връзката към тези уебсайтове посетителят излиза от уебсайта на компанията по собствено желание и без принуда.
 6. Компанията не прави изявления относно съдържанието на други уебсайтове, до които посетителят може да осъществи достъп чрез този уебсайт. Когато посетителят осъществи достъп до външен уебсайт, той се съгласява, че съответният уебсайт е независим от компанията и тя няма контрол върху неговото съдържание. Връзката към външен уебсайт не означава, че компанията потвърждава или поема отговорност за неговото съдържание и ползване.
 7. 7. Изтеглянето, показването и разпечатването на информация от този уебсайт са разрешени само за лично ползване. При всички случаи ползването на съдържание на този уебсайт за нелични или търговски цели е забранено без писменото разрешение от компанията.
 8. Запазването и възпроизвеждането на всички указания относно интелектуалната собственост върху изтеглените материали от уебсайта са задължителни. Освен ако не е посочено друго, всеки материал, съдържащ се в уебсайта, трябва да се счита за защитен с авторски права и може да бъде използван само при спазване на настоящите общи правила за ползване или на правилата, посочени в текстовете в уебсайта, без писменото съгласие на компанията. Компанията не дава гаранции за нарушения на правата на трети страни от посетители/потребители вследствие на неправилното ползване на материалите, съдържащи се на уебсайта.
 9. Разделянето на части или раздели на този уебсайт и/или включването им в други уебсайтове на трети страни извън компанията е забранено.
 10. Посетителят на уебсайта няма право на икономическа експлоатация на материалите на компанията и/или на дружества от група Angelini и/или на трети страни, съдържащи се на уебсайта, нито по отношение на марки, патенти, технологии или други права на интелектуална собственост на компанията и/или на дружества от група Angelini и/или на трети страни, посочени на уебсайта.
 11. С изключение на информацията, свързана със законодателството за защита на личните данни в интернет, всички съобщения или материали, изпратени на уебсайта от посетители по електронна поща или по друг начин, в т. ч. данни, въпроси, коментари, предложения и др. подобни, се считат за неповерителна и незащитена информация, освен ако не е посочено друго. Всички прехвърлени или изпратени на уебсайта материали остават на разположение на компанията с обширни права за тяхното използване, включително, но не само, да ги възпроизвежда, прехвърля, публикува и изпраща. Компанията може също така свободно да използва всяка идея, концепция, ноу-хау или метод, съдържащи се в получените от уебсайта съобщения, за всякакви цели, включително, но не само, да разработва, произвежда и предлага на пазара продукти, основани на такава информация..
 12. Въпреки че компанията проверява периодично и следи материалите, съдържащи с в страниците на уебсайта, предназначени за обмен на мнения, тя не е длъжна да го прави и не поема отговорност за съдържанието и информацията, съдържащи се в такъв раздел от уебсайта. Забранено е изпращането на съобщения, които са клеветнически, неприлични, обидни или по какъвто и да е начин противоречат на приложимите законови разпоредби. Компанията ще сътрудничи на властите и своевременно ще изпълни законовите разпоредби с цел идентифициране на лицата, извършващи незаконни действия при изпращане на материали на уебсайта.
 13. Ако компанията установи, че тези общи правила за ползване на уебсайта са нарушени, си запазва правото да предприеме всякакви корективни действия без предварително уведомление, включително да изключи посетителя/потребителя от достъпа до уебсайта и неговите услуги, както и да премахне всякакви материали, въведени на уебсайта от съответния посетител/потребител, без да поема каквато и да е отговорност за това.
 14. Посетителят се задължава да предпазва компанията от всякакви оплаквания, вреди, отговорност, съдебни производства и други неблагоприятни последици, произтичащи от неправилното ползване на предоставените на уебсайта услуги, свързани с дискусии, обмен на мнение, изпращане, предаване и други подобни услуги. Гореизложеното се отнася по-специално до действия, свързани с нарушаване на авторски права, марки, патенти, защита на интелектуална и индустриална собственост, нелоялна конкуренция и клевета.
 15. Компанията си запазва правото да изменя тези общи правила за ползване чрез периодични актуализации. Тъй като тези изменения обвързват посетителите на уебсайта, се препоръчва те да преглеждат тази страница периодично, за да се запознаят с актуализациите.
 16. Тези общи правила за ползване се уреждат от българското законодателство.